1320. La primera processó del Corpus a Barcelona.

1320. La primera processó del Corpus a Barcelona.

Aquest any 2020 és un any especial pel que fa al Corpus barceloní. Fa 700 anys de la primera processó de la qual es té coneixement a la ciutat. Tota una efemèride que des del Fes ta Festa també volem posar en valor.

Però els historiadors no s’han posat d’acord en quina va ser la primera població del món cristià que va celebrar la festivitat i són diverses les que s’atribueixen aquest primer Corpus i la seva processó.

Javier Portus en el llibre La Antigua Procesión del Corpus Christi en Madrid, apunta que el 1280 ja hi va haver processó a Toledo i dos anys després a Sevilla. A Catalunya la cosa tampoc està prou clara, hi ha qui diu que la primera ciutat en fer Corpus va ser Girona l’any 1314. Entre d’altres autors Agustí Duran i Sanpere defensa que Barcelona va ser la segona ciutat del mon cristià i primera de la península en celebrar la solemnitat l’any 1320.

D’aquest Corpus, en conservem un pregó recollit per Alfons Damians i que va transcriure i publicà el dia 19 de Juny del 1892 al “Diario Mercantil” de Barcelona. La transcripció del document és la següent:

“… Ordenaren los Conseylers els prohems de la ciutat que con lo sant para apostoli a honor, e lahor et a gloria de Deu et exalsament de la fe catholica haia ordenat per tot lo mon lo segon dijous apres la festa de Cinquigesme qui sera demà sia feyta per tots temps per cascun any festa del Cors sant preciós del nostre salvador deus Jhesucrist. E haia dat et otorgat molts grans perdons a cascun et a cascuna daquells que seran ales hores de missa et de les vespres et de les altres hores del dit dia et a les vespres de vuy que tot hom et tot dona sia demà matí ala Seu ala missa et a la professó et a la ofici que se fara ab gran solemnitat …”

Aquest mateix document també va ser esmentat per Agustí Duran i Sanpere, extret en aquest cas, dels buidats d’arxiu realitzats per Agustí Coy Cotonat i del qual ens diu el següent: “…El primer dels pregons que respecte a la festa del Corpus fou llegit per ordre del consellers i prohoms pels carrers de Barcelona, el de l’any 1320, té un caràcter perfecte de document inicial. Recorda les ordres donades pel Sant Pare…”