El Corpus arriba a Barcelona

El Corpus arriba a Barcelona

1320 El Corpus arriba a Barcelona. El pregó retrobat

L’historiador Agustí Duran i Sanpere (1887-1975) defensa que Barcelona va ser la segona ciutat del món cristià i primera de la península a celebrar la solemnitat l’any 1320.

Duran va fer ús dels buidats documentals de les fonts municipals que Mn. Agustí Coy Cotonat (1859-1920), assidu de l’Arxiu Històric de la Ciutat, i que va realitzar per establir l’any 1320 com la data inicial de les processons de Corpus a Barcelona. Coy Cotonat, en els seus papers personals recull l’existència d’un pregó el 1320 on s’especifica que es farà una processó. Alfons Damians i Manté (1866-1944), arxiver de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, també també va parar atenció en aquest pregó del 1320, però, com en el cas de Coy Cotonat, no va llegar-nos la font.

Durant prop d’una centúria s’ha donat per acceptada tant la transcripció de Damians com la de Coy, els historiadors que han afrontat el Corpus i el seu estudi, l’han utilitzat però no tenien localitzada la font, ni el document original, llevat d’una anotació a la Rúbrica d’Ordinacions, que certificava l’existència del document, on podem llegir:

Fonch feta per la ciutat a ordinació del nostre Sanct Pare que per honor e exaltament de la sancta fe catholica quescun any sia feta festa del cors sanct preciós de Ihesucrist lo primer dijous apres cinquagesme ab atorgament de moltes indulgencies e perdons com appar en libre inter Mil ·CCC· ·XIX·inter ·XXI·

Amb motiu de la preparació de la celebració dels 700 anys de la processó del Corpus a Barcelona, s’han reiniciat treballs de recerca sobre la festa del Corpus que han permès, finalment, localitzar el document original. El pregó tan anhelat es troba localitzat en el Llibre del Consell, i, com hem pogut comprovar, la transcripció de Damians és del tot fidel a l’original.

Diu així:  “Ordenaren los Conseylers els prohems de la ciutat que con lo Sanct para apostoli a honor, e lahor et a gloria de Deu et exalsament de la fe catholica haia ordenat per tot lo mon lo segon dijous apres la festa de Cinquigesme qui sera demà sia feyta per tots temps per cascun any festa del Cors Sanct preciós del nostre salvuador deus Jhesucrist. E haia dat et otorgat molts grans perdons a cascun et a cascuna daquells que seran ales hores de missa et de les vespres et de les altres hores del dit dia et a les vespres de vuy que tot hom et tot dona sia demà matí ala Seu ala missa et a la professó et a la ofici que se fara ab gran solemnitat, et que tuyt fassen festa ab gran alegria et ab gran devocio aixi com lo jorn de paschua ó de Nadal, et que no tengueu obredor obert ne taula parada ne plaça de coto ne de blat ne daltres coses. E quiu be u fara ntre senyor Jheucrist lin retra bon guardo. E que null hom estrany ne privat no ych gos metra lenya ne paeyla. E qui contre fara que li sera encontinent cremada et que pach II diners al saig qui la fara cremar”.