Categoria «Folkloristes (Les)»

Sara Llorens i Carreres (de Serra)

Sara Llorens i Carreres (de Serra) Lobos, 1881 – Perpinyà, 1954 “A Sant Pere hi ha una timba molt alta.Una vegada un home va caure daltabaix de la timba; pero s’aixeca tan trempat ¡com si rê! sen-sa ‘vê-se fet cap mal!Emprés, s’en va anar á la granja y ho explica, y tothom li va dir:-¡Deu …

Maria Domènech i Escoté

Maria Domènech i Escoté (Josep Miralles) Alcover, 1874 – Barcelona, 1952 La ermita es l’estoig hont tot un poble guarda les més preuades joyes de son sentimentalisme; per axò la fè sempre riu amagada a mirades indiscretes. La església de vila es sempre en lloch visible y trobador, perquè allí hi cerca’l poble la fè …

Francesca Bonnemaison i Farriols

Francesca Bonnemaison i Farriols (Franar) Barcelona, 1872 – 1949 “… A Ussel fou trobat aquest funcionari imperturbable. Ab tota la cerimonia de costúm se’n aná cap á mitja nit al lloch que li designaren. Tirá les tres pedres en l’ayre, y sortí al moment lo dimoni. Ell que ab tota la gravetat de sa professió …