Escola d’Institutrius i altres carreres de Barcelona

Escola d’Institutrius i altres carreres de Barcelona

A vos, En Rosend Serra y Pagés, el del viure noble, el del viure auster, el del viure laboriós; a vos, el del cor generós, el de ment privilegiada, el d’esperit cultivat; a vos, que heu esmerçat lo mellor de la vostra vida a la ensenyansa, y que heu fet d’ella un sacerdoci.

Nosaltres, dones catalanes, que hem tingut set de saver y hen acudit a la vostra paraula trovant sempre en ella comprensió y llum, venim avuy a ofrenarvos el present aplech de treballs vostres.

Foto. DGCPAC

Alguns són inèdits. Altres els teníeu escampats ça y enllà en publicacions heterogenies ahont el valer llur quedava ab el temps mitg oblidat. Nosaltres, que’ls considerèm importantíssims, y alguns, en llur genere, únichs, hem volgut aplegarlos en un sol volum perquè no passessin el risch de perdres o restar desconeguts dels catalans de les futures generacions.

Compreneu, oh Mestre, tot el valer de vostra tasca? Compreneu també tota l’admiració que heu despertat en nosaltres?

Pera homenatjarvos no hem trobat res més digne que la vostra pròpia obra. A ella hem hagut d’acudir pera posarnos a l’alçària de la vostra noblesa y sapiència…

Amb aquestes paraules d’Ofrena, l’any 1926, les alumnes de l’Escola d’Institutrius i altres Carreres per a la Dona de Barcelona dedicaren el llibre titulat: Alguns escrits del professor Rosend Serra y Pages a qui va ser el seu mestre en l’estudi, la formació i la recerca folklòrica.

Dirigida l’obra per una de les principals deixebles, Sara Llorens Carreras, el volum a més de recopilar documents del mestre, adjunta una relació de noms i cognoms que esdevé providencial per descobrir que l’abast de les nocions folklòriques del professor arribaren a més de 68 alumnes.

Maria Baldó, Gràcia Bassa, Adelaida Ferré, Joana Vidal, Narcisa Freixas… i, així, fins a la fi de la llista, desenvoluparan sensibilitats culturals (algunes aquí contrastades) en la salvaguarda del patrimoni immaterial popular català.